Jiří
Wiedermann

Ústav informatiky AV ČR

Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice

Jiří Wiedermann je uznávaný odborník na poli informatiky, jenž pracuje v Ústavu informatiky AV ČR. Jeho odborné zájmy mimo jiné zahrnují ad hoc sítě, algoritmy, datové struktury, distribuovanou komputaci, filozofii komputace, informační technologie a mnohé další. Působil jako viceprezident Evropské společnosti pro teoretickou informatiku (EATCS), ve sboru ředitelů ERCIM (European Research Consortium in Informatics and Mathematics), je členem Academia Europaea (London) a České učené společnosti (Praha).

Inteligentnı́ infrastruktury: požehnánı́, nebo prokletı́?

4.
Kreativita umělé inteligence
2022

Dnešnı́ doba neobyčejně přeje rozvoji tzv. specializované umělé inteligence. Proto se začı́najı́ uvažovat rozsáhlé, tzv. inteligentnı́ infrastruktury, které využı́vajı́ řadu spolupracujı́cı́ch specializovaných umělých inteligencı́, jako jsou marketingové systémy, doporučovacı́ systémy a sociálnı́ kreditnı́ systémy, jdoucı́ přes různé oblasti života lidı́ a společnosti. Společenské přijetı́ zejména hodnotı́cı́ch systémů je ovšem kontroverznı́ záležitost vedoucı́ k řadě legálnı́ch a etických problémů.