Marek
Káčer

Katedry teórie práva a ústavného práva
Právnická fakulta Trnavskej univerzity

Ústav štátu a práva 
Slovenská akadémie vied

Marek Káčer pôsobí ako vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a ako vedecký pracovník na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Vo svojej práci sa zaoberá problematikou právnej argumentácie, normativity, demokracie a právneho štátu. V roku 2021 napísal spolu so svojím doktorandom Petrom Šajmovičom monografiu s názvom Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti. Autori v nej obhajujú tézu, že postihovanie nenávistných prejavov je zlučiteľné s ochranou slobody prejavu.

Ľudská autonómia a sloboda prejavu v ére sociálnych sietí

5.
Svoboda slova
2023